สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 05/07/53
0
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ข่าวด่วน กรมแจ้งคำวินิจฉัยผลการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติ ให้ใช้ พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542" คือรูปแบบเดิม ไปก่อน โดยก.อบต.จ สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้


ข่าวด่วน กรมแจ้งคำวินิจฉัยผลการหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติ ให้ใช้ พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542" คือรูปแบบเดิม ไปก่อน โดยก.อบต.จ สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้
รายละเอียดตามหนังสือกรมฯด่วนที่สุดที่มท.0809.8/ว. 2142 ลว.8 ตุลาคม 2551 จำนวน 5 แผ่น  ครับ
              นายอักษร บุตรโคตร
          ปลัดอบต.บางกล่ำ
           9 ตุลาคม 2551
          เวลา 10.29 น.
 

ข่าวดี คณะกรรมการกฤษฎีกามีการประชุมพิจารณาประเด็นดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น.
       ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าชี้แจง โดยเฉพาะ ผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมีท่าน อาจารย์มีชัย ฤาชุพันธ์ เป็นประธาน ได้พิจารณา ตอนนี้ให้ฝ่ายเลขานุการ ไปทำการสรุป คำวินัจฉัย ออกมาให้อาจารย์มีชัย ดูอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะทราบผลการพิจารณาเป็นทางการในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2551 นี้ เหล่าตัวแทนทั้งหลายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็คาดหวังว่าคงออกมาในทางที่ดี งานบริหารงานบุคคลท้องถิ่นคงสามารถจะขับเคลื่อนได้

      และได้รับแจ้งข่าววงในอย่างไม่เป็นทางการ ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีมติ ให้ใช้ พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542" คือรูปแบบเดิม ไปก่อน จนกว่าจะมี พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... แทนฉบับ 2542 ครับ 
    ต้องขอขอบคุณพี่ปลัดอบต.เชื้อ ฮั่นจินดาและพี่ปลัดเทศบาล นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ
                  นายอักษร  บุตรโคตร
                      ปลัดอบต.บางกล่ำ
                      26 กันยายน 2551
 
ข้อมูลข่าวทั้งหมด
ด่วน!!กรมส่งเสริมสั่งก.อบต.,ก.อบจ.ก.ทจ จังหวัด หยุดทำหน้าที่ จี้"สถ."สางปมคำสั่งด่วน หลังกระทบ"งานบุคคล" กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถามwww.meechaithailand.com/ver1/?module=4&cateid=&action=view&id=030983#q

ปิดหน้าต่างนี้
คำถามที่  หัวข้อคำถาม โดย วันที่
030983  กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอักษร บุตรโคตร ปลัดอบต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 18 กันยายน 2551

คำถาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียนถามท่านอาจารย์มีชัย เรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ 2550 มาตรา 288 วรรค 3 และมาตร 305(7) เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ ... ภายในหนึ่งปี เมื่อทางรัฐบาลเสนอกฎหมาย พรบ. ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ไม่สามารถประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายกมส่งเสริมฯ จึงส่งเรื่องหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ ว่าสามารถใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียฯใหม่มาใช้บังคับได้หรือไม่

          ขอคำแนะนำด้วยครับท่านอาจารย์มีชัย

                                       ขอแสดงความนับถือ

                                       นายอักษร บุตรโคตร

                                       ปลัดอบต.บางกล่ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ www.bangklam.go.th  teeda_2008@hotmail.com

ด่วน !!! กรมส่งเสริมฯสั่งให้ ก.อบต.จังหวัดชลอการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ส่งผลให้เดือนกันยายน อาจจะไม่มีการประชุมก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด
ด่วน !!! กรมส่งเสริมฯสั่งให้ ก.อบต.จังหวัดชลอการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว    
     ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 288  วรรค 3  คณะกรรมการข้าราชการท้องถิ่นตามวรรค 1 ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 305(7) มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 288 วรรค 3 มาใช้บังคับภายใน 1 ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คือ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 ฝ่าย หรือจตุภาคี จากเดิมมีเพียง 3 ฝ่ายหรือไตรภาคี โดยมิให้นำบทบัญญัตินี้มาใช้มีกำหนด 1 ปี ซึ่งครบระยะเวลาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา ขณะนี้กรมส่งเสริมฯได้มีหนังสือตามหนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.2/ว.1945 ลว 15 กันยายน 2551 สั่งการให้ ก.อบต.จังหวัดได้ชลอการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เนื่องจากกรมส่งเสริมฯอยู่ระหว่างการหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฏีกาอยู่ สาเหตุมาจากทางรัฐบาลเสนอกฎหมาย พรบ. ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ไม่สามารถประกาศใช้ได้ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ฝ่ายกฎหมายกมส่งเสริมฯ จึงส่งเรื่องหารือข้อกฎหมายกับคณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ ว่าสามารถใช้ พรบ.ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ไปก่อน จนกว่าจะมีระเบียฯใหม่มาใช้บังคับได้หรือไม่
 สรุปผลกระทบ
 1.การประชุม ก.กลาง ก.อบต และ ก.อบต.จังหวัด เดือนกันยายน 2551 ต้องรอผลการวินนิจฉัยของ
คณะกรรมการกฤษฏีกาตีความ ก่อนว่าสามารถจัดพประชุมได้หรือไม่
 2.การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล การสอบตำแหน่งสายบริหารฯ หรือการโอนย้าย ที่ จะนำเข้าที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัดต้องรอกรมส่งเสริมแจ้งผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฏีกาก่อน
    ในส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าน่าจะใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีพรบ.ระเบียบฯใหม่มาใช้บังคับ เพราะมิเช่นนั้น จะมีปัญหามาก ครับ เช่น เรื่องการบริหารงานบุคคลทุกอย่างที่ต้องขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัด ต้องหยุดหมด เพราะกรมฯแจ้งว่าพรบ. ระเบียบบริหารงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... จะได้ใช้ประมาณต้นปี พ.ศ 2553 ครับ
 ก็นำข่าวความเคลื่อนใวการบริหารงานบุคคลมาเล่าสู้กันฟัง รายละเอียดตามหนังสือกรมฯด่วนที่สุดที่มท 0809.2/ว.1945 ลว 15 กันยายน 2551 ตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 1 แผ่น ครับ

                      นายอักษร  บุตรโคตร
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                       16 กันยายน 2551
                       
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2551

คำตอบ

เรียน คุณอักษร

   เมื่อกรมถามไปที่กฤษฎีกาแล้ว ก็ควรรอฟังคำตอบของกฤษฎีกา


มีชัย ฤชุพันธุ์
18 กันยายน 2551

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 97.31 KB
โดย: อบต.บางกล่ำ
วันที่ 10 ต.ค. 51

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:166)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:150)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:144)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:137)(วันที่:02 ก.ย. 57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:138)(วันที่:02 ก.ย. 57)